Проекти

Твоят час

Проект “Твоят час“

      Прочети още...  В началото на ноември в ОУ “Любен Каравелов“ стартира Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

- Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

- Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

- Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

- Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

- Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

- Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

- Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

- Прилагане на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Във връзка с проекта „Твоят час“ бе направено проучване на желанията на учениците с анкетни карти. След анализ на резултатите, бяха сформирани следните клубове,с които ръководителите очакват да удовлетворят интересите и желанията на учениците от ОУ“ Любен Каравелов“:

Език мой, враг мой - Т. Алексиева

Стъпки към успеха - М. Турлакова

Приятели на книгата - Д. Минчева

Приказен свят - Ст. Чалъкова

Магията на приказките - В. Моллова

В света на приказките - М. Иванова

Творя, проучвам, създавам - Г. Георгиева

Опознавам родината и я обиквам - В. Ефева

Красив свят - А. Славова

В света на математиката - Кр. Димитрова

Забавна математика- Д. Делчева

Кандидатгимназист - А. Илиева

Математиката – лесна и интересна - П. Ангелова

Чудният свят на природата - А. Панова

Здравословен начин на живот - Д. Иванова

Кулинарно пътешествие - Д. Мавродиева

Игри и туризъм - В. Вълчева

Бързи, смели, сръчни - Т. Ненова

Да играем заедно - Р. Стойчева

Сръчковци - Д. Пенева

Майсторски ръце - М. Генова

Авиомоделизъм – управление на дронове - А. Сербезов

Военна история - Тодор Вълчев

Бълг език и литература 3 - М. Иванова

Математика 5 - Я. Гогова

Математика 6 - М. Христова

Стъпка по стъпка - А. Илиева

Няма време - М. Турлакова

 

        Участниците в клубовете вече споделят, че с голям интерес участват в занятията, защото не само получават нови знания и умения по интересен и забавен начин, но и се забавляват.