Проекти

Твоят час

Проект “Твоят час“

      Прочети още...  В началото на ноември в ОУ “Любен Каравелов“ стартира Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

- Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

- Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

- Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

- Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

- Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

- Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

- Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

- Прилагане на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Във връзка с проекта „Твоят час“ бе направено проучване на желанията на учениците с анкетни карти. След анализ на резултатите, бяха сформирани следните клубове,с които ръководителите очакват да удовлетворят интересите и желанията на учениците от ОУ“ Любен Каравелов“:

Език мой, враг мой - Т. Алексиева

Стъпки към успеха - М. Турлакова

Приятели на книгата - Д. Минчева

Приказен свят - Ст. Чалъкова

Магията на приказките - В. Моллова

В света на приказките - М. Иванова

Творя, проучвам, създавам - Г. Георгиева

Опознавам родината и я обиквам - В. Ефева

Красив свят - А. Славова

В света на математиката - Кр. Димитрова

Забавна математика- Д. Делчева

Кандидатгимназист - А. Илиева

Математиката – лесна и интересна - П. Ангелова

Чудният свят на природата - А. Панова

Здравословен начин на живот - Д. Иванова

Кулинарно пътешествие - Д. Мавродиева

Игри и туризъм - В. Вълчева

Бързи, смели, сръчни - Т. Ненова

Да играем заедно - Р. Стойчева

Сръчковци - Д. Пенева

Майсторски ръце - М. Генова

Авиомоделизъм – управление на дронове - А. Сербезов

Военна история - Тодор Вълчев

Бълг език и литература 3 - М. Иванова

Математика 5 - Я. Гогова

Математика 6 - М. Христова

Стъпка по стъпка - А. Илиева

Няма време - М. Турлакова

 

        Участниците в клубовете вече споделят, че с голям интерес участват в занятията, защото не само получават нови знания и умения по интересен и забавен начин, но и се забавляват.

Проектът "Твоят час" - Анкетна карта

Проектът "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Учениците, които желаят да участват в заниманията по интереси в проект "Твоят час",

трябва да попълнят анкетата до 06.10.2016 г.

Aнкетна карта за 1- 4 клас - отворете връзката:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HDeHXTib8US_Pj2a1JOE2QP1mzIenrFDhWG3YzH52LpUMTBQVzg0UjVGTVBFMlRJT0lERzE3OElHUC4u

Aнкетна карта за 5 - 8 клас - отворете връзката:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HDeHXTib8US_Pj2a1JOE2QP1mzIenrFDhWG3YzH52LpUNzFIU1NUWFVLUzdTSUw1QjNMWVZUQURaRy4u

Проект "Успех"

 Прочети още...

 

В ОУ "Любен Каравелов" са сформирани следните клубове по проект "УСПЕХ" за учебната 2014/2015 година

 

№ по ред

Област на извънкласната дейност от Приложение №1

Форма на извънкласната дейност

Тематично направление

Брой ученици

Брой от тях в риск

Учител/Ръководител - име, презиме, фамилия

1

Природоматематически науки

клуб

Занимателна математика

15

0

Красимира Добрева Димитрова

2

Природоматематически науки

клуб

Математическа дъга

15

2

Ана Асенова Илиева

3

Природоматематически науки

клуб

Математическа мозайка І

15

0

Донка Желева Делчева

4

Природоматематически науки

клуб

Математическа мозайка ІІ

12

3

Донка Желева Делчева

5

Хуманитарни науки

клуб

Българче

15

2

Таня Стоянова Алексиева

6

Хуманитарни науки

клуб

Литературна работилница

14

1

Димитрина Николова Панталакова

7

Хуманитарни науки

клуб

Работилница за приказки

15

3

Димитрина Николова Панталакова

8

Здравно образование

клуб

Здравословна читанка

15

1

Веса Георгиева Ефева

9

Здравно образование

клуб

Здравословна мозайка

10

0

Веса Георгиева Ефева

10

Здравно образование

клуб

Храненето - вашето здраве

15

0

Динка Колева Иванова

11

Здравословен начин на живот

клуб

Туризъм и подвижни игри

15

0

Виолета Христова Колева-Вълчева

12

Комуникативни умения на роден език

клуб

В света на приказките

12

0

Галя Иванова Георгиева

13

Комуникативни умения на роден език

клуб

Четящи деца

12

0

Галя Иванова Георгиева

14

Комуникативни умения на роден език

клуб

Приказен свят

15

0

Стоянка Димова Чалъкова

15

Математическа грамотност и базови познания в обл. на науките и технологиите

клуб

Автомоделизъм

15

2

Атанас Стефанов Сербезов

16

Математическа грамотност и базови познания в обл. на науките и технологиите

клуб

Ракетомоделизъм

15

0

Атанас Стефанов Сербезов

17

Умения за самостоятелно учене и събиране на информация

клуб

3D пътешествие

15

0

Маргарита Христова Турлакова

18

Умения за самостоятелно учене и събиране на информация

клуб

Красив свят

15

0

Анета Славова Петрова

19

Умения за самостоятелно учене и събиране на информация

клуб

Аз и моят детски свят

15

0

Галина Енева Димитрова

20

Предприемачество

клуб

Приложно изкуство

15

0

Катя Генова Начева

21

Предприемачество

клуб

Сръчни ръце

12

0

Мая Цветанова Генова

22

Културни компетентности

клуб

Магията на пианото

9

0

Донка Василева Мавродиева

23

Културни компетентности

клуб

Аз свиря на пиано

9

0

Донка Василева Мавродиева

24

Културни компетентности

клуб

В света на театъра и танците

15

0

Росица Генчева Стойчева