Прием за учебната 2017/2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 На 7 юни 2017 г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на бъдещите първокласници, както следва:

стая 101 – кл. р-л Катя Начева

стая 102 – кл. р-л Галина Димитрова

стая 103 – кл. р-л Красимира Димитрова

стая 104 – кл. р-л Дора Кюранова

стая 105 – кл. р-л Галя Георгиева

стая 106 – кл. р-л Цв. Чанчерова

стая 110 – кл. р-л Димитър Димитров

Необходими документи за записване:

1.       Удостоверение за завършена ПГ – оригинал;

2.       Акт за раждане – копие;

3.       Заявление по образец (Приложение 2)

 *ЗабележкаДокументите ще се приемат и на родителската среща.

   

СЪОБЩЕНИЕ

Подаване на заявление за участие в класиране на ученици в V клас за учебната 2017/2018 г. се приемат от 01.06. до 15.06.2017 г. в училището, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа.

Списък на класираните ученици за първи клас за учебната   2017/2018 г.

 По класове:

кл. р-л Катя Начева

кл. р-л Галина Димитрова

кл. р-л Красимира Димитрова

кл. р-л Дора Кюранова

кл. р-л Галя Георгиева

кл. р-л Цв. Чанчерова

кл. р-л Димитър Димитров

От 20 април до 31 май 2017 г. се приемат заявления по образец - Приложение 1

(СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ)

за записване на ученици в І клас за учебната 2017/2018 година.

   

ИНФОРМАЦИЯ

 за училищния план-прием в ОУ „Любен Каравелов“

за учебната 2017-2018 година

І. Брой паралелки в І клас и брой места в тях: планувани 7 паралелки със 154 ученика. 

               

І клас

Форма на обучение

брой места в паралелка

І а

дневна

22

І б

дневна

22

І в

дневна

22

І г

дневна

22

І д

дневна

22

І е

дневна

22

І ж

дневна

22

Общо

 

154

 

                            

ІІ. Критерии за приемане на ученици в  I  клас за учебната 2017/2018  година. – Критериите за класиране се прилагат в случай, че броят обявени места в първи клас е по-малък от постъпилите заявления за прием.

  

Общи критерии

точки

Необходими документи

1

Дете с настоящ адрес на родителите/настойниците в близост до района на училището и/или най-кратко време за достигане до училището.

5

Документ от служба ГРАО за настоящ адрес (актуално към датата на подаване на документите)

2

Дете, завършило подготвителна група в ОУ „Л. Каравелов“

5

Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование в училище с номенклатурен № 3-19 /копие/

3

Други деца от семейството, обучаващи се в училище (деца-близнаци).

4

Проверка от комисията при записване на детето.

4

Близост до местоработата на един от родителите (ползва се само за един от родителите)

1

Служебна бележка от работодателя с ЕИК, изх. №, адрес на месторабота, мокър печат и подпис.

5

Дете на учители и служители в училището

1

Проверка от комисията при записване на детето.

 

 

 

 

 

Социални критерии

 

 

6

Дете сирак

2

Копие от Акт за смърт на родител

7

Дете със СОП (специални образователни потребности) – до три деца в паралелка

2

Документ от Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със СОП

8

Дете с трайни увреждания над 50 %

2

Протокол на ЛКК /копие/ или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК за детето /копие/

 

 

 

 

 

Допълнителни критерии

 

 

9

Деца на родители, завършили ОУ „Л. Каравелов“

1

Проверява се от комисията

10

Деца на родители, работещи в сферата на образованието

2

Служебна бележка от работодателя с ЕИК, изх. №, адрес на месторабота, мокър печат и подпис.

  

ІІІ. График на дейностите по приема на ученици в І клас за учебната  2017-2018 г.

  

Вид дейност

Срок

Отговорник

1.

Приемане на ПС на училището реда за приемане на ученици в І клас, график на дейностите и необходимите документи за приема за учебната 2017 – 2018 година.

20 март 2017 г.

Директор

2.

Становище на Обществения съвет по повод проекта на училищния план-прием за І клас

25 март 2017 г.

Директор

3.

Утвърждаване със заповед на училищен план – прием за 2017 – 2018 г.

30 март 2017 г.

Директор

 

4.

Определяне на училищна комисия за подготовка и организиране на дейностите, свързани с приемане на заявления за приема на ученици в І  клас за учебната 2017 – 2018 г.

30 март 2017 г.

Директор

5.

Предоставяне на Началника на РУО утвърдения план-прием и публикуване на необходимата информация на интернет страницата на училището

5 април 2017 г.

Директор

6.

Приемане на заявления по образец – Приложение № 1, за записване на ученици в І клас с приложените необходими документи

От 20 април 2017 г. до 31 май 2017 г.

Комисия по приема

7.

Обявяване на списъците с класираните първокласници

02.06.2017 г. – 17.30 часа

 

Комисия по приема

8.

Записване на класираните ученици. Записването става само с оригиналите на удостоверението за завършена подготвителна група.

От 5 юни до 8 юни 2017 г.

Комисия по приема

9.

Обявяване на свободните места след І класиране

9 юни 2017 г.

Комисия по приема

10.

Попълване на свободни места след І класиране

От 9 юни 2017 г. до 13 юни 2017 г.

Комисия по приема

11.

Утвърждаване на списъците на приетите ученици по паралелки

14 юни 2017 г.

Директор

  

ІV. Необходими документи за записване на ученици.

 

         ІV.1. При подаване на заявление ( Приложение № 1) за участие в класиране, се представят следните документи:

 

1. Заявление по образец – Приложение № 1.

 

2. Документ от ГРАО за настоящ адрес -  /лична карта на родител/.

 

3. Служебна бележка от работодател /с ЕИК, изх. номер, адрес, мокър печат и подпис/ на майката или бащата на детето

 

4. Документ от регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със СОП – за детето, кандидатстващо за прием.

 

5. Копие от акт за смърт на родител/и.

 

6. Писмена декларация от родител, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група.

  

         ІV.2. След обявяване на класирането и при записване на ученика в І клас, се представят допълнително следните документи:

 

         1. Заявление по образец – Приложение № 2.

 

2. Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование, детска градина или училище с номенклатурен № 3-19. /оригинал – с оглед предотвратяване на записването в повече от едно училище/.

 

3. Акт за раждане / копие – оригинал за сверяване/.

 

4. Документ от ГРАО за настоящ адрес -  /лична карта на родител/.

 

5. Служебна бележка от работодател /с ЕИК, изх. номер, адрес, мокър печат и подпис/ на майката или бащата на детето в случаите на месторабота в близост до училището и/ или в сферата на образованието.

 

6. Документ от регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със СОП – за детето, кандидатстващо за прием.

 

7. Копие от протокол на ЛКК или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% /оригинал за сверяване/ - за брат/сестра с хронично заболяване.

 

8. Копие от акт за смърт на родител/и.

 

9. Писмена декларация от родител, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група.

 

10. Заявление за избор на Избираеми учебни часове .

 

11. Заявление за изразено желание за целодневно обучение.

  

На незаписаните деца в посочените срокове, местата им се считат за свободни.

  

V. Начин на осъществяване на целодневна организация на учебния ден:

 

-          Задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок преди обед

 

-          Самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и физическа активност се провеждат след обед.

 

-          За учениците от целодневното обучение се осигурява обяд, чрез кетъринг.

  

Броят на групите по съответните класове ще се определи въз основа на подадени заявления от родителите на учениците през периода месец май – 1 септември 2017 г.

   

*Забележка: Настъпилите промени за записване на първокласници в ОУ „Любен Каравелов“, Ямбол са в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, Решение по т.2 от Заседание № 17 на Общински съвет, проведено на 15 март 2017 година, Педагогически съвет № 7/23.03.2017г., съгласувано с Обществения съвет към училището.