Профил на купувача

Заповед

З А П О В Е Д

 № …../………... 2019г.

На основание чл. 258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование и в изпълнение на Заповед № РД 09-48/13.01.2020 г.на Министъра на образованието и науката, с която е утвърден списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година, Протокол от ОС относно направен избор на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021г., съгласно чл.164 от Закона за предучилищно и училищно образование от Обществения съвет при ОУ“Любен Каравелов“-Ямбол и във връзка с чл.79, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки, чл.65, ал.1, т.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на ЗОП, с оглед необходимостта от осигуряване на учебници, учебни помагала в това число и електронно четими учебници за учебната 2020/2021г. за учениците от ОУ“Любен Каравелов“-Ямбол,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М :

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Обществена поръчка с предмет:  Доставка на учебници и учебни помагала и електронно четими учебници за безвъзмездно  ползване от учениците 1-7 клас  за учебната 2020/2021 година в  ОУ“Любен Каравелов“, град Ямбол

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА