Профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване на учениците от 1-7 клас от ОУ "Любен Каравелов" - Ямбол за учебната 2017/2018 година

Документи! 

Решение за откриване на процедура

 

Решение номер 1 от дата 28.04.2017 г. 

 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 000964842

BG343, Основно училище Любен Каравелов, кс Диана, За: Тодор Илиев Тодоров, България 8600, Ямбол, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Факс: 046 669415

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.karavelov-school.info.

Адрес на профила на купувача (URL): www.karavelov-school.info.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование

 

ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

 

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление

 

IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

 

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване на учениците от 1-7 клас от ОУ"Любен Каравелов"-Ямбол

IV.2) Обект на поръчката

Доставки

ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от 1-7 клас от ОУ"Любен Каравелов"-Ямбол за учебната 2017/2018 година по 5 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - доставка от издателство "Просвета-София"АД за нуждите на учениците от 1 клас - 168 учебници и 168 учебни тетрадки, за нуждите на учениците от 3 клас - 116 учебни тетрадки по бълг.език, за нуждите на учениците от 4 клас - 10 учебника по бъл. език и 135 учебни тетрадки по бълг.език, 10 учебника по музика и 10 учебника по изобразително изкуство, за нуждите на учениците от 5 клас - 22 учебника по история, 143 учебника по музика. По обособена позиция 2 - доставка от издателство "Анубис -Булвест" ООД - за нуждите на учениците от 3 клас - 116 учебни тетрадки по математика, за нуждите на учениците от 4 клас - 10 учебника по математика и 135 учебни тетрадки по математика, 10 учебника по човек и общество и 135 учебни тетрадки по човек и общество, 10 учебника по човек и природа и 135 учебни тетрадки по човек и природа, за нуждите на учениците от 5 клас - 143 учебника по български език, 143 учебника по литература, 143 учебника по математика, 143 учебника по човек и природа, 143 учебника по информ.технологии и 143 учебника по изобразително изкуство. По обособен апозиция 3 - доставка от издателство "Пиърсън Едюкейшън - Лонгман" представлявано от "САН - ПРО"ООД - за нуждите на учениците от 3 клас - 116 учебни тетрадки, за нуждите на учениците от 4 клас - 10 учебника и 135 учебни тетрадки, за нуждите на учениците от 5 клас - 143 учебника. По обособена позиция 4 - доставка от издателство "Бит и техника"ООД - за нуждите на учениците от 3 клас - 116 албума, за нуждите на учениците от 4 клас - 10 учебника и 135 албума, за нуждите на учениците от 5 клас - 143 учебника. По обособена позиция 5 - доставка от издателство "Педагог6" - за нуждите на учениците от 5 клас - 143 учебника по география и икономика.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС: 50000 BGN

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ

 

V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Учебниците, учебните комплекти и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.2 т.3 от Закона за авторското право и сродните му права /ЗАППС/. В съдържанието на авторското право като основно имуществено право се включва изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица /чл.18, ал.1 от ЗАПСП/. Със Заповеди № РД 09 - 982/24.01.2017г. и РД 09-1071/21.02.2017г. на Министъра на образованието и науката са утвърдени списъци на одобрените учебници и учебни комплекти, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година. С Постановление №79 от 13.04.2016г на МС за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби са дадени указания за осигуряване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване. С оглед на така дадените указания е проведено заседание на Обществения съвет към ОУ"Любен Каравелев"-Ямбол, на което е взето решение с протокол №2/23.03.2017г. за избор на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учебната 2017/2018 година. Възлагането на обществената поръчка на други лица, би довело до нарушаване на авторските права, придобити по силата на Закон или адм.акт /чл.79, ал.1, т.3, буква "в" от ЗОП. Поради обстоятелството, че учебниците и учебните помагала са утвърдени, както и са оповестени издателствата с авторски права е целесъобразно с настоящата процедура по договаряне без предварително обявление да бъдат поканени лицата, притежаващи авторски и изключителни права за издаване и разпространение на учебници и учебни помагала, като това право им е признато и утвърден от МОН. Предвид изложеното поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Предвид разпоредбите на чл.65, ал.1 от ППЗОП, съгласно която "Възложителят може да не прилага чл.64, ал.2 и 3, когато сключва договори на основание чл.79, ал.1, т.3, 4, 7 и 8, чл.164, ал.1, т.3, 4, 9 и 10 и чл.182, ал.1, т.1 от ЗОП. Необходимата информация за провеждане на процедурата се посочва решението за нейното откриване", и с оглед на обстоятелството,че в настоящия случай е налице предвидената в същия хипотеза /а именно - ще се сключват договори на основание чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП/ възложителят ще се възползва от предвиденото в посочената разпоредба по чл.65, ал.1 от ППЗОП и няма да прилага чл.64, ал.2 и 3 от ППЗОП, тоест - да изпраща покани за участие в процедурата, тъй като след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата ще сключват договори на основание чл.79, ал.1, т.3, буква "в" от ЗОП с определени /гореописани/ лица, притежаващи авторски права, както следва: по обособена позиция 1 - с издателство "Просвета-София"АД, по обособена позиция 2 - с издателство "Анубис - Булвест"ОООД, по обособена позиция 3 - с издателство "Пиърсън Едюкейшън- Лонгтман", представлявано от "САН-ПРО"ООД, по обособена позиция 4 - с издателство "Бит и техника"ООД, по обособена позиция 5 - с издателство "Педагог6".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

 

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

 

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.65, ал.2 от ППЗОП, след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата ще бъдат сключени договори за обществена поръчка по обособените позиции със следните лица: 1 - с издателство "Просвета-София"АД, по обособена позиция 2 - с издателство "Анубис - Булвест"ОООД, по обособена позиция 3 - с издателство "Пиърсън Едюкейшън- Лонгтман", представлявано от "САН-ПРО"ООД, по обособена позиция 4 - с издателство "Бит и техника"ООД, по обособена позиция 5 - с издателство "Педагог6". При подписване на договорите изпълнителят по съответната обособена позиция представя документите по чл.67, ал.6 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл.541, ал.1, т.7 от ЗОП. Договорите да се сключат до 31 май 2017 година.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

По реда на чл.196 и чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.04.2017 г. 

 

VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Тодор Тодоров

VIII.2) Длъжност

Директор

 

Документи!

 

 

 

Обществена поръчка

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Доставка на закуска и обяд на учениците от 1-6 клас в ОУ “Любен Каравелов“-Ямбол и децата от подготвителната група“

 

За периода от 15.09.2015г. – до 31.05.2016 година за учениците от начален етап и

 от 15.09.2015г. - до 15.06.2016г. за учениците от прогимназиален етап за учебната 2015/2016 година:

За закуска се включват децата от ПГ и учениците от 1 – 4 клас.

 

За обяд се включват учениците на целодневно обучение 1-6 клас.

 

Образци на приложения

 Отговори на въпроси:

1. Публичната покана е с една обособена позиция с предмет  

„Доставка на закуска и обяд на учениците от 1-6 клас в ОУ “Любен Каравелов“-Ямбол и децата от подготвителната група“.

Заповед процедура

Заповед комисия

Протокол на комисията

 

Обществена поръчка

Обществена поръчка с предмет „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците 1-7 клас и децата от ПГ за учебната 2015/2016 година в ОУ“Любен Каравелов“-Ямбол“.

Pismo-AOP.pdfZapoved-.pdf

pokana-Anubis.pdfPokana-bit-tehnika.pdfPokana-Izkustva.pdfPokana-Logman.pdfPokana-Prosveta.pdfPokana-tehnika.pdf

Prilojenia.doc

protokol.pdf

http://www.karavelov-school.info/ images/pdf/ZOP/Protokoli-izdatelstva.pdf

Договори с издателства:

Dogovor-anubis-bulvest_2015-2016.pdf

Dogovor-Bit-i-tehnika_2015-2016.pdf

Dogovor-izkystva.pdf

Dogovor-Longman.pdf

Dogovor-Prosveta-2015-2016.pdf

Dogovor-Tehnika.pdf