Достъп до информация

Документи на институцията

2021 - 2022

Документи на ОУ "Любен Каравелов" за учебната 2021-2022 година

Актуализация на Правилник за дейността на училището

Заповед № 611 от 13. 04. 2022 за промяна на правилник за дейността на училището

 

Седмично разписание - стр. 1-4; стр. 5-10; стр. 11-16

Дневен режим 2021-2022

Правила за обучение в ОРЕС

График на учебните часове при обучение в ОРЕС

Свободни места в паралелките за учебната 2021-2022 г.

Форми на обучение в ОУ "Любен Каравелов" - Ямбол

Етичен кодекс

Годишен план на училището

Правилник за дейността на училището---1, ---2, ---3, ---4, ---5, ---6, ---7, ---8, ---9, ---10

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

Стратегия за развитие на ОУ "Любен Каравелов" - Ямбол - част 1 и част 2

Училищна програма за превенция на отпадането на учениците от училище

Годишна училищна програма за ЦОУД

План за квалификационна дейност

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

 Учебни планове:

1. - 4. клас: 1. клас2. клас; 3. клас; 4. клас

5. - 7. клас: 5. клас; 6. клас; 7. клас