Достъп до информация

Документи на институцията

2022-2023 учебна година

Документи на ОУ "Любен Каравелов" за учебната 2022-2023 година

Правилник за дейността на училището

Годишен план на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма на екипите за обща подкрепа на личностното развитие на учениците

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

Стратегия за развитие на ОУ "Любен Каравелов"

Етичен кодекс

Училищна програма за превенция на отпадането на учениците от училище

Мерки за задържане в училище

План за насърчаване на грамотността

Годишна училищна програма за ЦОУД

План за квалификационна дейност

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Училищен план за противодействието на тормоза и насилието в училище

Правилник за вътрешния трудов ред

План за работата на педагогическия съвет

Правилник за БУВОТ

Правила за обучение в ОРЕС

График на обучение в ОРЕС

Свободни места в паралелките за учебната 2022-2023 г.

Форми на обучение в ОУ "Любен Каравелов" - Ямбол

Спортни дейности

Класни стаи за учебната 2022-2023 година

Седмично разписание - 1. - 7. клас;  ГЦОУД  

Дневен режим 2022-2023

Заповед олимпиади и състезания 

 Учебни планове:1. - 4. клас: 1. клас;  2. клас; 3. клас; 4. клас

                               5. - 7. клас: 5. клас; 6. клас; 7. клас

2021 - 2022

Документи на ОУ "Любен Каравелов" за учебната 2021-2022 година

Актуализация на Правилник за дейността на училището

Заповед № 611 от 13. 04. 2022 за промяна на правилник за дейността на училището

 

Седмично разписание - стр. 1-4; стр. 5-10; стр. 11-16

Дневен режим 2021-2022

Правила за обучение в ОРЕС

График на учебните часове при обучение в ОРЕС

Свободни места в паралелките за учебната 2021-2022 г.

Форми на обучение в ОУ "Любен Каравелов" - Ямбол

Етичен кодекс

Годишен план на училището

Правилник за дейността на училището---1, ---2, ---3, ---4, ---5, ---6, ---7, ---8, ---9, ---10

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

Стратегия за развитие на ОУ "Любен Каравелов" - Ямбол - част 1 и част 2

Училищна програма за превенция на отпадането на учениците от училище

Годишна училищна програма за ЦОУД

План за квалификационна дейност

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

 Учебни планове:

1. - 4. клас: 1. клас2. клас; 3. клас; 4. клас

5. - 7. клас: 5. клас; 6. клас; 7. клас